Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής) (πηγή : Wikipedia)

  1. Eυρωπαϊκή Επιτροπή (2006): "Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια ιδέα που συνίσταται στην ενσωμάτωση θεμάτων κοινωνικής και περιβαλλοντικής μέριμνας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιριών καθώς και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, σε εθελοντική βάση"
  2. Διεθνές Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Παντείου Πανεπιστημίου:
    “Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα, δείχνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα πρωταρχικής σημασίας στη συνείδηση των πολιτών”

     

 

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Διαγωνισμοί Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα